Ashampoo ZIP Free 2.00.42

Ashampoo ZIP Free 2.00.42

ashampoo GmbH & Co. KG – 26,7MB – Freeware –
Nearly all computer users come across file archives in different formats, e.g. the wide-spread ZIP format. Compressed files are easy to store and share. Ashampoo ZIP Free bundles essential features like reading and writing of archives in a single free application.
Ashampoo ZIP Free supports comfort features such as jump lists and the display of progress on taskbar icons for Windows 7 and Windows 8. The user interface employs the Windows 8 tile-based design with quick access to all essential features. And just like in Windows 8, tiles can be rearranged for personalization.

Tổng quan

Ashampoo ZIP Free là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi ashampoo GmbH & Co. KG.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 63 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Ashampoo ZIP Free là 2.00.42 , phát hành vào ngày 17/02/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 03/02/2015.

Ashampoo ZIP Free đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 26,7MB.

Ashampoo ZIP Free Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Ashampoo ZIP Free!

Cài đặt

người sử dụng 63 UpdateStar có Ashampoo ZIP Free cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản